Statické stránky | Pravidlá na ochranu súkromia


Všeobecný úvod 
Cieľom týchto Zásad je opísať spôsob riadenia týchto webových stránok, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti MIDI Europe S.r.l., s ohľadom na spracovanie osobných údajov užívateľov/návštevníkov, ktorí tieto webové stránky navštevujú.

Spoločnosť MIDI Europe S.r.l. sa v súlade s nariadením pre ochranu súkromia, ktoré je platné na národnej úrovni, zameriava na zaistenie súkromia a bezpečnosti osobných údajov každého návštevníka, a to aj vo vzťahu k prístupom na internet zo zahraničia.

Tento postup je k dispozícii aj ako stručná informácia tam, kde nie je uvedená informácia v plnom znení, v zmysle čl. 13 Vládneho nariadenia 196/03, vykonávaného prijatím článkov 10 a 11 Smernice č. 95/46/EÚ pre tých, ktorí spolupôsobia s webovými službami v záujme ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na internete.  Podrobné informácie o spracovaní poskytnuté podľa čl. 13 Vládneho nariadenia 196/03 – Zákona na ochranu osobných údajov – sú uvedené tam, kde je to nutné, na stránkach týkajúcich sa jednotlivých ponúkaných služieb. Cieľom týchto informácií je definovať obmedzenia a metódy spracovania údajov každej služby, na základe ktorých môže zákazník/návštevník slobodne vyjadriť svoj súhlas a povoliť zhromažďovanie údajov a ich následné využitie. Pripomíname, že informácie nie sú poskytované pre iné webové stránky, na ktoré užívateľ vstupuje prostredníctvom odkazov.
 
OSOBY OPRÁVNENÉ SPRACOVÁVAŤ, ZODPOVEDNÉ ZA SPRACOVÁVANIE A POVERENÉ SPRACOVANÍM
Spracovaním údajov je poverená spoločnost MIDI Europe S.r.l., ktorú je možné kontaktovať na nasledujúcej adrese: MIDI Europe Srl, Via Crosaron sn, 37053 Cerea - Verona, Taliansko, e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.
Osoba, zodpovedná za dodržiavanie práv pri spracovaní, ktoré sú priznané záujemcovi podľa článku 7 Zákonníka na ochranu súkromia, je v súčasnej dobe spoločnosť COMMpla s.r.l. so sídlom na via Nino Bixio, 25; 56125 Pisa, Taliansko.  Osobné údaje môžu spracovávať osoby poverené spracovaním, tiež externými osobami zodpovednými za riadenie požadovanej Služby a tiež osobou/osobami zodpovednou/zodpovednými za spracovanie.
 
TYP SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVANIA
Webové stránky ponúkajú informačné a interaktívne obsahy. Počas prehliadania webu je teda možné získavať informácie o zákazníkovi alebo všeobecne o návštevníkovi a to nasledujúcimi spôsobmi:
 
Údaje prehliadania
Počítačové systémy a softvérové postupy používané pri prevádzke týchto webových stránok načítajú v priebehu normálnej prevádzky niektoré osobné dáta, ktorých prenos je nepriamo vyjadrený v používaní komunikačných protokolov internetu.
Ide o informácie, ktoré nie sú zhromažďované pre to, aby sa priraďovali k označeným záujemcom, ale ktoré by mohli zo svojej podstaty prostredníctvom spracovania a priradenia údajov v držbe tretej strany umožniť identifikovať užívateľa.
Do tejto kategórie dát patria IP adresy, typ prehliadača, operačný systém, názov domény a adresy webových stránok, z ktorých bol prístup uskutočnený; resp. výstup, informácie o stránkach, ktoré užívateľ navštívil; web, čas prístupu, čas strávený na každej jednotlivej stránke, analýza vnútorných trás a ďalšie parametre, týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia užívateľa.
Tieto informácie technického/informačného charakteru sú zhromažďované a používané súhrnným spôsobom a anonymne s cieľom:
1.   Zlepšiť  kvalitu služieb a optimalizovať funkčnosť stránok;
2.   Porozumieť chovaniu užívateľov s cieľom zlepšiť online komunikáciu;
3.   Pripraviť štatistické informácie týkajúce sa používania webových stránok.
 
Údaje geologického určenia polohy
Po predchádzajúcom súhlase užívateľa môžu webové stránky spracovávať údaje určenia polohy – nie nepretržitým spôsobom – pre poskytnutie služieb požadovaných užívateľom.
 
Dobrovoľne poskytnuté údaje zo strany zákazníka/návštevníka
Ide o prípady, kedy sám zákazník/návštevník zanechá na webových stránkach po prečítaní podrobných informácií vlastné osobné údaje, aby mal voľný prístup k určitej vybranej službe.    Policy  "Opt-In" a "Opt-Out": vo všetkých prípadoch bude pred aktiváciou určitej služby zaslaná zodpovedajúca informácia a v prípade potreby bude vyžiadaný príslušný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, pričom vyprší možnosť používania príslušnej služby.  Konkrétne informácie budú postupne uvádzané alebo zobrazované na webových stránkach venovaných jednotlivým službám na vyžiadanie.
 
Údaje o maloletých
Spoločnosť MIDI Europe S.r.l. neumožňuje poskytovanie osobných údajov zo strany osôb mladších ako 18 rokov.
 
Režim Spracovania

Spracovanie prebieha prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. používaním elektronických postupov a podpory) a/alebo ručne (napr. na papieri) na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie cieľov, pre ktoré boli údaje zhromažďované, avšak v súlade s príslušnými platnými normami.
 
Technológie
Cookies
Na prenos informácií osobného charakteru sa nepoužívajú cookies (1).    Používanie session cookies (ktoré sa neuložia trvalo na počítači užívateľa a zmiznú po zatvorení prehliadača) je prísne obmedzené na prenos identifikačných údajov relácie potrebných na bezpečné preskúmanie webových stránok.  
Cookies relace, ktoré sa používajú na týchto webových stránkach, sa vyhýbajú iným informačným technikám, ktoré sú potenciálne škodlivé pre súkromnú povahu prehliadania webu užívateľom a neumožňujú načítanie osobných identifikačných dát užívateľa.  Na tomto webe sa tiež používajú trvalé cookies, čiže cookies, ktoré zostávajú uložené na pevnom disku vášho počítača až do okamihu uplynutia lehoty alebo vymazania zo strany užívateľov/návštevníkov. Vymazanie cookies neznemožňuje používanie vyššie uvedených webových stránok a/alebo aplikácií. Prostredníctvom trvalých cookies sú užívatelia/návštevníci, ktorí vstupujú na web (alebo prípadní ďalší užívatelia, ktorí používajú rovnaký počítač), automaticky identifikovaní pri každej návšteve.
Užívatelia/návštevníci môžu nastaviť prehliadač počítača tak, aby prijímali/odmietali všetky cookies alebo aby sa vždy pri objavení ponuky cookie zobrazovalo upozornenie, aby mohli posúdiť, či ich prijmú alebo nie (2).

Javascript
Technika, ktorá sa používa ako alternatíva priamej analýzy log súborov webových serverov.  Spočíva v zhromažďovaní a spracovaní dát vyhľadávania prostredníctvom vyhradeného kódu JavaScrip nachádzajúceho sa na záujmových stránkach html.

Google Analytics
Táto webová stránka používa externú službu Web Analytics od Google Analytics, ktorá používa technológiu Javascript na analýzu webu a používania webovej stránky zo strany užívateľov. Informácie generované na#39; používania webovej stránky zo strany užívateľa (vrátane jeho IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na serveroch Google Analytics. Google Analytics tieto informácie využije na účely vyznačovania a skúmania používania webovej stránky, na vyplnenie správy o činnostiach webu pre prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivít webu a používania internetu.  Google Analytics môže zároveň poskytovať tieto informácie tretím stranám, ak to povoľuje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú vyššie uvedené informácie v mene Google Analytics.  Google Analytics nebude priraďovať vašu IP adresu k žiadnym iným údajom, ktoré má Google Analytics k dispozícii. Používaním týchto webových stránok užívateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov zo strany Google Analytics pre vyššie uvedené účely.
 
PRIPOJENIE NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Z webu je možné sa pripojiť na ďalšie webové stránky. Táto možnosť je jasne označená s uvedením času, kedy zákazník/návštevník odišiel z webových stránok www.isuzu.it MIDI Europe S.r.l. Zákazník/návštevník by mal venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že takéto webové stránky nie sú vlastníctvom, ani nespadajú do zodpovednosti spoločnosti MIDI Europe S.r.l., pretože sú plne spravované inými spoločnosťami a/alebo organizáciami, u ktorých je potrebné overiť a prípadne odsúhlasiť prípadné stratégie na ochranu súkromia.    Spoločnosť MIDI Europe S.r.l. preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť vzhľadom k prípadnej žiadosti a/alebo uvoľneniu osobných údajov na webových stránkach tretích strán.
 
PRÁVA ZÚČASTNENÝCH STRÁN
Subjekty, ktorých sa týkajú osobné údaje, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii týchto údajov a poznať ich obsah a pôvod, overovať presnosť alebo požiadať o ich začlenenie alebo aktualizáciu alebo opravu (čl. 7 Vládneho nariadenia 196/03).
Pre účely tohto článku má užívateľ právo požadovať kompletný a aktualizovaný zoznam všetkých osôb zodpovedných za spracovanie jeho údajov, požiadať o vymazanie, zmenu do anonymnej formy alebo zablokovanie údajov spracovávaných v rozpore so zákonom, ako aj kedykoľvek z legitímnych dôvodov zamietnuť ich spracovanie.    Na uplatnenie týchto práv a v prípade zistenia problémov alebo prípadných požiadaviek o vysvetlenie tu uvedených informácií sa obráťte na:
MIDI Europe S.r.l.,
Via Crosaron sn, 37053 Cerea – Verona, Taliansko,
e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.

ZMENA STRATÉGIE
Táto stratégia stanovuje spôsoby spracovania osobných údajov poskytovaných zákazníkmi/dodávateľmi pri prehliadaní webu. Prípadná platnosť nových pravidiel v danom odvetví, ako aj neustále overovanie a aktualizácia služieb pre zákazníka by mohli viesť k potrebe tieto spôsoby zmeniť. V našej stratégii teda môže dôjsť k zmenám, a preto zákazníka/návštevníka žiadame, aby si túto stránku pravidelne prehliadal.

1) Cookies alebo značkovače sú tiež balíky informácií zaslané webovým serverom (napr. webové stránky) na internetový prehliadač užívateľa, ktorý ich automaticky uloží do počítača a automaticky pošle znovu na server pri každom nasledujúcom prístupe na webové stránky
2) V predvolenom nastavení sú takmer všetky webové prehliadače nastavené tak, aby automaticky prijímali cookies. Avšak predvolené nastavenie prehliadača (ako napr. Internet Explorer verzia 6.0) môžeš zmeniť a cookies zakázať (teda definitívne zablokovať) tak, že sa na príslušnej karte ("Privacy") nastavíš vyšší stupeň ochrany (veľmi vysoký). Avšak upozorňujeme, že zakázanie Cookies obmedzuje využívanie Služby. V každom prípade cookies zo svojho osobného počítača môžeš vymazať (alebo odstrániť) zvolením položky "Možnosti Internetu" menu Nástroje, zložka "Všeobecné" a kliknutím na príslušné tlačidlo na odstránenie cookies.

Cerea, 6. mája 2013