Právne poznámky

Podmienky používania webových stránok
Prístup k týmto webovým stránkam (Webové stránky) si vyžaduje odsúhlasenie nasledujúcich pojmov a podmienok. Tieto pojmy a podmienky môžu byt kedykoľvek a na základe vlastného uváženia zo strany spoločnosti MIDI Europe S.r.l. aktualizované a/alebo zmenené bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi.   
Spoločnosť MIDI Europe S.r.l. nenesie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu v spojení s prístupom užívateľov na Web alebo  používaním príslušných obsahov.

Obsahy webových stránok
Všetky obsahy Webových stránok (novinky, fotografie, videá, zvuky, značky, logá, názvy domén, softvér, grafické úpravy, technická dokumentácia a návody, atď.) a s nimi súvisiace práva sú vyhradené. Do týchto obsahov sa preto môže nahliadať výlucne na úcely osobných informácií a akékolvek iné používanie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti MIDI Europe S.r.l. výslovne zakázané.  Hoci bola pri zhromaždovaní a predkladaní informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach vynaložená všetka starostlivost, na ich presnost, úplnost, užitocnost ani ich možné použitie zo strany užívatelov sa nevztahuje žiadna zodpovednost; Spolocnost MIDI Europe S.r.l. vylucuje aj akúkolvek zodpovednost za chyby, nepresnosti, opomenutia, vztahujúce sa k týmto údajom.  
Niektoré stránky Webu môžu obsahovat informácie, ktoré sa týkajú budúcich plánov a zámerov, ktoré sú z casu na cas opisované používaním termínov ako "ocakávat", "odhadovat", "predpokladat", "naznacovat" a "plánovat".  Tieto vyhlásenia pre svoju podstatu nepredstavujú žiadny záväzok pre spolocnost MIDI Europe S.r.l., ktorá preto vzhladom na ne nepreberá žiadnu zodpovednost za realizáciu.


Intelektuálne a priemyselné vlastníctvo
Všetky obsahy Webových stránok – vrátane značiek, uvedených alebo zobrazených na týchto Webových stránkach, vzorov a patentov týkajúcich sa výrobkov uvedených na týchto Webových stránkach – podliehajú autorským právam a ďaľším platným predpisom na ochranu intelktuálneho a priemyselného vlastníctva, a preto je ich celková alebo čiastočná reprodukcia, zmena alebo používanie bez predošlého písomného súhlasu zo strany spoločnosti MIDI Europe S.r.l. alebo príslušných majiteľov práv zakázané.


Výrobky a ceny
Informácie a obrázky – vrátane farieb výrobkov – týkajúce sa príslušenstva, externého vzhľadu, výkonov, rozmerov a hmotností, cien, spotreby paliva, prevádzkových nákladov, atď., ktoré sa vzťahujú na výrobky, sú na Webových stránkach priebežne aktualizované a môžu zobrazovať voliteľné príslušenstvo a vybavenie, ktoré nie je súčasťou štandardného vybavenia. Tieto údaje preto musia byť považované za čisto orientačné, pripúšťajúc prípadné chyby, nepresnosti.
Pre získanie aktualizovaných a presných informácií o výrobkoch a cenách podľa týchto Webových stránok, spolocnost MIDI Europe S.r.l. vyzýva užívatela, aby sa obrátil na autorizovaného Predajcu.