ISUZU | Informácie o spoločnosti | Firemná politika

ZAČLENENÁ FIREMNÁ POLITIKA
Vedenie spoločnosti MIDI EUROPE definovalo svoju firemnú politiku a uistilo sa, že táto politika:
 
 - je vhodná na dosiahnutie cieľov organizácie k povahe a environmentálnym dopadom na jej aktivity, výrobky alebo služby;
 - je primeraná povahe a rozsahu rizík organizácie;
 - zahŕňa záväzok neustáleho zlepšovania, na prevenciu znečisťovania; prevenciu úrazov a chorôb z povolania;
 - zahŕňa záväzok dodržiavať platné právne požiadavky a iné požiadavky, ku ktorým sa organizácia zaväzuje, ktoré sa týkajú vlastných aspektov životného prostredia a vlastných rizík vzhľadom na zdravie a bezpečnosť na pracoviskách;
 - poskytuje referenčný rámec pre stanovenie a preskúmanie firemných cieľov;
 - je zdokumentovaná, aplikovaná a aktívne aktualizovaná;
 - sú s ňou oboznámené všetky osoby, ktoré pracujú pre organizáciu alebo v jej mene;
 - je k dispozícii verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám;
 - je pravidelne kontrolovaná, aby neustále zodpovedala požiadavkám organizácie

ZAČLENENÁ FIREMNÁ POLITIKA
(kvalita - bezpečnosť – životné prostredie)

Spoločnosť MIDI EUROPE predstavuje referenčné miesto pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Českú republiku skupiny ISUZU Motors Limited, nadnárodné spoločnosti, ktoré sa zaviazali rešpektovať a chrániť životné prostredie, chrániť svojich pracovníkov. Inšpirovaná poslaním spoločnosti ISUZU Motors Limited vytvárať najlepšie dieselové výrobky vysokej kvality, so zvláštnou pozornosťou a neustálou oddanosťou k životnému prostrediu prostredníctvom modernej dieselovej technológie, si spoločnosť MIDI EUROPE kladie za cieľ zabezpečovať plný súlad poskytovaných služieb s požiadavkami svojich vlastných Zákazníkov, pokiaľ ide o dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, presnosti a flexibility pre potreby vyjadrené Zákazníkmi.
 Vedenie je presvedčené, že sa s firemnými záležitosťami musí vysporiadať prijatím moderného poňatia Celkovej Kvality a Neustáleho Zlepšovania. Kvalita je preto považovaná za strategickú hodnotu pre dosiahnutie efektívnosti organizácie a je sledovaná v priebehu všetkých firemných činností so zásadou prevencie. Vedenie si je tiež vedomé potreby vykonávať svoje poslanie dodržiavaním požiadaviek a platných zákonov so zameraním na zníženie znečisťovania a prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Akákoľvek firemná činnosť má vopred stanovené nasledujúce ciele:
 
 - vyrábať výrobky a poskytovať služby, ktoré plne uspokoja požiadavky Zákazníka z hľadiska kvalitatívnej spoľahlivosti, rešpektujúc legislatívne obmedzenia aj v oblasti životného prostredia a zdravia a bezpečnosti pri práci;  
 - využívať dostupné technológie na neustále zlepšovanie spôsobov práce, efektivity výroby, znižovať znečisťovanie a predchádzať úrazom a chorobám z povolania;
 - zlepšovať vzťah dôvery so Zákazníkom;
 - pokračovať v neustálom zlepšovaní odborných znalostí zamestnancov v tomto odvetví;
 - identifikovať a analyzovať dopady na životné prostredie a aktualizovať posúdenie rizík spojených s činnosťami;
 - presadzovať prijatie vhodného správania v oblasti zdravia a bezpečnosti s ohľadom na životné prostredie medzi autorizovanými predajcami, predajcami náhradných dielov a dielňami, ktoré spolupracujú so spoločnosťou MIDI EUROPE;
 - byť dôkazom vôle spoločnosti ISUZU Motors Limited, ktorá si kladie za cieľ odlišovať sa prijímaním stále účinnejších technológií na predchádzanie globálneho otepľovania a na ochranu životného prostredia. Činnosť musí byť nastavená tak, aby poskytla dostatočné dôvody každému zamestnancovi pre to, aby bol vždy motivovaný k výkonom s uvedomením si dôležitosti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce;
 - zlepšiť vnútorný potenciál väčším zapojením osôb takým spôsobom, aby každý chápal význam vlastnej práce pre úspech firmy;
 - vykonávať neustálu analýzu, optimalizáciu a definovanie v postupoch činností s metódami, ktoré umožnia zabrániť chybám, vylúčiť časové straty a zabezpečiť zhodu s požadovanými vlastnosťamii.

Navyše k týmto cieľom  všeobecného charakteru vedenie v priebehu pravidelných preskúmaní začleneného systému riadenia stanovuje ďalšie špecifické ciele, ktoré sa zaväzuje stále prehodnocovať po uplynutí stanovených časových rámcov.

Dátum vydania: 04/07/2014